Editoriál

Ľubica Vitková

Koncom novembra Fakulta architektúry a Ústav urbanizmu a územného plánovania zorganizovali – 1. medzinárodnú vedeckú konferenciu o verejných priestoroch – Public Spaces Bratislava. Je prirodzenosťou, ba až povinnosťou školy vyjadrovať sa k aktuálnym témam. Škola má poukazovať na problémy, má byť pri formulovaní a analyzovaní ich príčin a má byť pri hľadaní riešení. Pre školy architektúry sú to predovšetkým mestá – ich hmotovo-priestorová štruktúra, ich funkčnosť, ich prevádzka, kvalita, ich udržateľnosť v širokom zmysle slova – sociálna, environmentálna, ekonomická… Jednou z tém, ktoré v súčasnosti naše mestá trápia, je problematika verejných priestorov. V našom prostredí si stále nedostatočne uvedomujeme ich význam práve pre udržateľnosť mesta v spomínanej komplexnosti. Pritom je zrejmé, že kvalitné verejné priestory majú potenciál významným spôsobom zvýšiť úroveň mestského života. Dobrý verejný priestor podporuje vitalitu mesta, je v ňom koncentrovaný jeho sociálny, ekonomický, kultúrny a prevádzkový rozmer. Verejný priestor si preto zaslúži systematickú a cieľavedomú pozornosť. Predovšetkým formulovaním stratégie jeho tvorby na všetkých úrovniach mesta.

V našom prostredí sa v súčasnosti pozornosť zameriava predovšetkým len na úpravu vybraných verejných priestorov, či už zo strany mestských samospráv (rekonštrukcie hlavných námestí, peších zón, zväčša v centre mesta), alebo ide o iniciatívu developera, ktorý zhodnocuje svoju investíciu práve cez kvalitný verejný priestor. Čoraz intenzívnejšie sa prejavuje aj iniciatíva zdola, ktorá sa zameriava zväčša na kultivovanie menších verejných (poloverejných) priestorov pre isté skupiny obyvateľov. Mnohé iniciatívy svojimi aktivitami poukazujú na potenciál verených priestorov v štruktúre mesta, či apelujú na potrebu riešiť ohrozené verejné priestory systémovo.

Monotematické číslo ALFA ponúka sériu príspevkov, ktoré odzneli na 1. medzinárodnej vedeckej konferencii o verejných priestoroch – Public Spaces Bratislava, ktorá sa konala 20. – 21. novembra 2014 v Bratislave a ktoré vybral vedecký výbor konferencie. Poukazujú na mnohovrstevnatosť významov verejných priestorov v štruktúre mesta, na diferencované možnosti prístupov a rôzne metódy ich tvorby.

Kľúčové slová: FA STU, verejné priestory, konferencia, editoriál, ALFA, urbanizmus