Editoriál

Henrieta Moravčíková

Stalo sa dobrou tradíciou, že výstavný priestor Fakulty architektúry STU predstavuje každý rok dielo jednej z kľúčových osobností slovenskej architektúry spojenej aj osobne s touto vzdelávacou inštitúciou. Po Štefanovi Svetkovi, Ladislavovi Kušnírovi, Mariánovi Marcinkovi a trojici Konček, Skoček, Titl sa veľkorysé foyer fakulty otvorilo zakladateľom moderného slovenského urbanizmu, trojici profesorov Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus. Prehliadka ich diela opierajúceho sa o tri základné piliere – výskum, navrhovanie a výučbu – je nielen retrospektívou bohatej tvorivej činnosti, ale aj koncentrovanou ukážkou dobového urbanistického myslenia. V priebehu tridsiatich rokov, ktoré výstava reflektuje, prešli názory na tvorbu mesta v medzinárodnom kontexte, ale aj na Slovensku zásadnými zmenami. Zatiaľ čo pre šesťdesiate roky 20. storočia sú charakteristické veľké zámery na výstavbu nových miest a mestských štvrtí, o desaťročie neskôr sa pozornosť presunula do oblasti prestavby centrálnych mestských častí. Osemdesiate roky charakterizuje tvorba peších zón a deväťdesiate roky zasa revitalizácia obytného prostredia panelových sídlisk. Dielo Alexyho, Kavana a Trnkusa všetky tieto trendy bezprostredne odrážalo či priamo tvorilo. Na súťažných návrhoch na Petržalku a Wien-Süd tak môžeme sledovať, ako dokázalo slovenské prostredie rovnocenne a sebavedomo vstúpiť do medzinárodnej konfrontácie, plány na prestavbu centra Bratislavy zasa prezrádzajú čo-to o vizionárskom rozmere moderného urbanizmu a návrhy revitalizácie obytného prostredia sídlisk zasa dokumentujú schopnosť nedogmaticky revidovať aj vlastné postoje. Vo vzťahu k akademickému prostrediu stojí za osobitnú zmienku aj úzke spojenie výskumu a tvorby charakteristické pre pôsobenie Alexyho, Kavana a Trnkusa.

Význam odkazu diela trojice profesorov Alexyho, Kavana a Trnkusa pre Fakultu architektúry STU dokumentuje aj monotematické číslo časopisu ALFA, ktoré je venované jednak pripomenutiu ich diela, ale súčasne vytvára priestor aj na prezentáciu výsledkov aktuálneho urbanistického výskumu.

Kľúčové slová: architekt, Kavan, urbanizmus, Trnkus, dizajn, FA STU, výučba, editoriál, výskum, Alexy