Editoriál

Bohumil Kováč

Naša fakulta v uplynulých dňoch ukončila prípravu na nastávajúcu komplexnú akreditáciu. Istým pevným pilierom v hľadaní odpovede na otázku ako ďalej, je skutočnosť, že naše študijné programy v odbore Architektúra a urbanizmus sú nostrifikované Európskou úniou. Toto bolo veľmi dôležité východisko aj pri diskusii o obsahu štúdia.

Bakalársky stupeň je relatívne stabilizovaný, istý pohyb bude vo výberovej časti – v moduloch. Otvorenou otázkou ostáva metodika výučby. Na konferencii učiteľov na túto tému odznelo niekoľko zaujímavých príspevkov dotýkajúcich sa najmä problematiky ateliérov architektonického navrhovania. Náš fakultný informačný mesačník, ILFA č. 8/2014, je plný zaujímavých podnetov. Myslím, že budúci rok by sme týmto námetom mali venovať náležitú pozornosť, lebo v hektickom tempe prípravy akreditačných spisov nám, popravde, veľa priestoru na diskusie o obsahu a formách štúdia neostalo.

Na druhom, inžinierskom stupni, bol pohyb v skladbe študijných programov architektúra a urbanizmus väčší. K posilneniu ateliérového profilu štúdia prispeje novinka – zavedenie ateliérového seminára ku každému ateliéru. Obsah obidvoch programov odboru Architektúra a urbanizmus reflektuje aj na prípravovanú novelu zákona o autorizovaných architektoch, keď sa na pôde Slovenskej komory architektov diskutuje o osobitnej spôsobilosti pre urbanizmus a územné plánovanie, pričom základným predpokladom je, že túto činnosť by mala vykonávať prednostne osoba s architektonickým vzdelaním.

Istá rekonštrukcia ponuky programov nastane na treťom stupni, keď sme sa rozhodli program Teória architektúry presunúť do odboru Architektúra a urbanizmus.

Veľký progres zažíva umelecký odbor Dizajn. Je to zásluhou stabilizácie garanta štúdia, ako aj grantovej úspešnosti. Dizajnéri už na obhajobách diplomoviek zažili malú vizitu z radov pracovnej skupiny akreditačnej
komisie. Veríme, že členovia pracovnej skupiny boli s dosiahnutou úrovňou spokojní.

Istým problémom ostáva štúdium krajinnej a záhradnej architektúry. Aj v ďalšom období budú bakalári odkázaní študovať druhý stupeň na Stavebnej fakulte STU alebo na inej škole, čo nie je to pravé orechové. Problémom ostávajú kvalifikovaní garanti pre druhý stupeň inaugurovaní v danom odbore, dokonca aj na bakalársky stupeň muselo dôjsť k „výpožičke“ z radov docentiek susedného ústavu urbanizmu…

Súčasne so zavŕšením materiálov pre akreditáciu prebehli voľby dekana/ky fakulty. Vo svojom druhom funkčnom období dostane pani docentka Ľubica Vitková zaslúženú príležitosť uviesť do praxe výsledky akreditácie. Štyri roky ubehnú ako voda, a tak si treba uvedomiť, že budúcu akreditáciu už nebude zastrešovať generácia približne okolo ročníka 1952… Možno sa to nezdá, keď ešte neprebehlo ani hodnotiace kolo akreditácie 2014, ale aj akreditácia 2020 pomaly klope na dvere… (Neuveriteľné!) Podľa môjho názoru bude preto v nasledujúcom funkčnom období potrebné pripraviť novú generáciu potenciálnych garantov, aby si fakulta udržala v ponuke študijných programov svoje pozície na trhu vzdelávania. V tom vidím pravý význam slova„kontinuita“.

Kľúčové slová: architektúra, školstvo, štúdium, editoriál, učiteľstvo, urbanizmus, pedagogika, FA STU