Autori

AUTORI PRÍSPEVKOV

PhDr. Danica BREČKOVÁ
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
breckova@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana GREGOROVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
gregorova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Julián KEPPL, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
keppl@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan PETELEN, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
petelen@fa.stuba.sk

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY, DrSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav dizajnu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
petransky@fa.stuba.sk

Ing. arch. Michal ŠKROVINA
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
misoskr@pobox.sk

doc. Ing. arch. Andrea URLANDOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav urbanizmu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
urlandova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Monika BALÁROVÁ
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
mudron@sazp.sk

Ing. arch. Tomáš GÁL
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
gal@slovakiainterier.sk

Ing. arch. Jana KRAMÁRIKOVÁ
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
jajanaka@atlas.cz

Ing. arch. Stanislav MAJCHER
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
majcher@stuba.sk

Ing. Tomáš NAGY
Fakulta architektúry STU
Ústav dizajnu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
nagy@plus421.com

Ing. arch. Mgr. art. Ján ŤUPEK
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
jantupek@yahoo.com

AUTORI RECENZIÍ

prof. Ing. arch. Matúš DULLA, CSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
dulla@fa.stuba.sk

Ing. arch. Andrej FIALA
Mánesovo nám. 7, Bratislava 851 01

Mgr. Ľudovít GRÁFEL
Mestský úrad v Komárne
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
grafel@komarno.com

prof. Ing. Štefan SCHNEIDER, PhD.
Drevárska fakulta TU
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
ul. T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
stefans@vsld.tuzvo.sk

prof. Ing. arch. Robert ŠPAČEK, CSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
spacek@fa.stuba.sk