Autori

AUTORI PRÍSPEVKOV

Mgr. art. Peter BZDÚCH
Vysoká škola múzických umení
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
bzduch@vsmu.sk

prof. Mgr. art. Jozef CILLER
Katedra scénografie
Divadelná fakulta
Vysoká škola múzických umení
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
ciller@vsmu.sk

doc. RNDr. Ivan ČERNUŠÁK, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
cernusak@fns.uniba.sk

RNDr. Danica ČERNUŠÁKOVÁ, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
kbo@fns.uniba.sk

Mgr. Katarína DAŘÍLKOVÁ
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
darilkova@sccg.sk

Adrian DOBSON
NPS Property Consultants Ltd.,
Luton, Spojené kráľovstvo
adrian.dobson@nps.co.uk

doc. RNDr. Andrej FERKO, CSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Andrej.Ferko@fmph.uniba.sk

doc. Mgr. Ľubomír HORNÍK, ArtD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
hornik@fa.stuba.sk

Ing. arch. Viera JOKLOVÁ
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
joklova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Julián KEPPL, PhD.
Ústav architektúry II
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
keppl@fa.stuba.sk

Ing. arch. Igor KOŠČO, PhD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
kosco@fa.stuba.sk

Dr. h .c. prof. Ing. akad. arch. Peter LIZOŇ, PhD.
USA – emeritný profesor
FA STU – hosťujúci profesor
lizon@fa.stuba.sk

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY, DrSc.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
petransky@fa.stuba.sk

RNDr. Valéria REGECOVÁ
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
valeria.regecova@savba.sk

RNDr. Stanislav STANEK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
stanek@fmph.uniba.sk

RNDr. Elena ŠIKUDOVÁ
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
sikudova@fmph.uniba.sk

PhDr. Magdaléna ŠPOTÁKOVÁ, CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie SAV
Trnavská 12, 821 02 Bratislava
vudpap@vudpap.sk

AUTORI RECENZIÍ

PhDr. Bohumír BACHRATÝ, CSc.
prof. Ing. arch. Peter GÁL, PhD.
Ústav urbanizmu
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
gal@fa.stuba.sk

doc. Ing. Mikuláš HUBA, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
mikulas.huba@stuba.sk

Mgr. Danica ŠOLTÉSOVÁ, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
soltesova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Robert ŠPAČEK, CSc.
Ústav architektúry II
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
spacek@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD.
Ústav urbanizmu
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
vitkova@fa.stuba.sk