Autori

Autori príspevkov

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
keppl@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
somora@fa.stuba.sk

Mgr. Ing. arch. Veronika Kapišinská, PhD.
Pamiatkový úrad, Bratislava
veronika.kapisinska@pamiatky.gov.sk

doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kalesny@fa.stuba.sk

Ing. arch. Peter Lovich, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
lovich@fa.stuba.sk

Ing. arch., akad. arch. Vladimír Bahna, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
bahna@fa.stuba.sk

doc. Mgr. Ľubomír Horník, PhD.
Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Fakulta architektúry STU v Bratislave
hornik@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
simkovic@fa.stuba.sk

Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
puskar@fa.stuba.sk

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
oravcova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Soňa Ščepánová
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
sona.scepanova@stuba.sk

Autori recenzií

doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
bencova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
petr.urlich@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.
Katedra architektúry
Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
juraj.koban@tuke.sk

doc. Ing. arch. Josef Chybík, PhD.
Fakulta architektury VUT v Brne
chybik@fa.vutbr.cz

Ing. arch. Ľubica Selcová
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
selcova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Mária Topolčanská
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
topolcanska@fa.stuba.sk