Autori

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU
bohumil.kovac@stuba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
lea.rollova@stuba.sk

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU
branislav.jelencik@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU
katarina.kristianova@stuba.sk

Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
stanislav.majcher@stuba.sk

Ing. arch. Oľga Melcerová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU
melcerova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.
Oddelenie územného plánovania
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
dana.drobniakova@bratislava.sk

Ing. arch. Nina Bartošová
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
nina.bartosova@stuba.sk

Ing. arch. Lucia Benkovičová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
lucia.benkovicova@stuba.sk