Adaptácia neonatologického oddelenia: Príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v nemocnici Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Branislav Puškár, Dušan Kočlík

ZHRNUTIE

Architektonické riešenie nemocničných zariadení na Slovensku v posledných desaťročiach nedostatočne saturuje očakávania pacientov a personálu. V oblasti zdravotnej starostlivosti o novorodencov je kľúčová reakcia na zvyšujúci sa počet predčasne narodených detí. V posledných desiatich rokoch počet predčasne narodených detí na Slovensku narástol až o 30 %. V mnohých prípadoch sú stresujúce podnety z jednotky intenzívnej starostlivosti (hluk, svetlo, bolesť, necitlivá manipulácia a separácia od matky) príčinou poškodenia viacerých dôležitých mozgových štruktúr, čo môže v budúcnosti viesť k poruchám kognitívneho a emocionálneho vývinu predčasne narodených detí. Včasná intervenčná stratégia rodičov spolu s behaviorálnymi ošetrovateľskými postupmi už od prvých dní hospitalizácie na jednotkách intenzívnej starostlivosti pomáhajú zlepšiť dlhodobú prognózu predčasne narodených detí. Aby sa prognózy predčasne narodených detí zlepšili nielen z krátkodobého aspektu, ale z hľadiska dlhodobých výsledkov, je pri návrhu a rekonštrukciách oddelení pre novorodencov potrebné využívať novodobé architektonické nástroje. Unikátnym architektonickým nástrojom transformácie nemocničných oddelení, podporujúcim sociálnu inklúziu, je metóda starostlivosti zameranej na rodinu (Family centered care – FCC). Trend zlepšovania podmienok liečby pacienta vplýva na architektov, aby pri tvorbe nemocničných oddelení vytvárali vnútorné nemocničné prostredie pre novorodencov umožňujúce integráciu rodičov do liečebného procesu. Inklúzia rodičov do liečebného procesu dieťaťa má okrem sociálneho, zdravotného dosahu aj ekonomický dosah na zdravotnícke zariadenia. Napriek začiatočným vyšším investičným nákladom skrátením dĺžky hospitalizácie pacientov vznikajú ekonomické úspory. Pri aplikácii metódy v našich podmienkach je vzhľadom na legislatívnu, materiálnu a personálnu nepripravenosť zdravotníckych zariadení nutné aspoň čiastočne uplatňovať postupy zo zahraničia.

Kľúčové slová: začlenenie rodičov, nemocničné prostredie, predčasne narodené dieťa, interiér, transformácia nemocničných zariadení