Abstrakty

Interakcia človeka s prostredím: Humánno-centrické navrhovanie v USA
Zuzana Čerešňová

Cieľom tohto príspevku je predstaviť význam a jednotlivé metódy humánno-centrického navrhovania (najmä univerzálne navrhovanie) vo väzbe na environmentálnu psychológiu a neurovedu, ako aj poukázať na legislatívne, výskumné a vzdelávacie podmienky v USA v uvedenej oblasti. Príspevok vznikol na základe šesťmesačného výskumu v Inštitúte pre humánno-centrické navrhovanie (angl. Institute for Human-centered Design – IHCD) v Bostone v rámci Fulbrightovho programu.
Humánno-centrické navrhovanie sa zaoberá tvorbou prostredia, ktoré zohľadňuje diverzitu ľudí, ich rozmanité fyzické, psychické, kognitívne, kultúrne, náboženské a iné rozdielnosti, ktoré sú v multikultúrnom USA pomerne vypuklé. Cieľom takejto tvorby je dosiahnutie inkluzívneho prostredia, v ktorom by široké spektrum ľudí malo možnosť rovnoprávne a nediskriminačne používať fyzické prostredie, produkty, služby a informácie, a zároveň aktívne participovať na spoločenskom dianí.

V USA sa rozšírilo prepájanie humánno-centrického navrhovania s environmentálnou psychológiou a neurovedou v architektúre, ktoré poskytujú vedecké poznatky zamerané na fungovanie človeka v prostredí a upriamujú pozornosť na psycho-sociálne aspekty prostredia a skúmanie vplyvu prostredia na človeka a jeho zdravie a pocit pohody (angl. well-being).

Environmentálna psychológia sa zaoberá problematikou symbiotického vzťahu človeka a prostredia, predovšetkým skúma percepčné a emocionálne reakcie človeka na environmentálne atribúty, a zároveň navrhuje možnosti ako modifikovať prostredie tak, aby posilňovalo pozitívne reakcie a redukovalo negatívne vplyvy na človeka.

Neuroveda (z angl. neuroscience) v architektúre pomáha vedecky objasňovať vzťahy medzi človekom a prostredím, najmä procesy vnímania, pamätania, rozhodovania sa, emotívnych reakcií a interakcií v prostredí.

Jednou z humánno-centrických metód je univerzálne navrhovanie (angl. Universal Design), ktoré má svoje korene v USA. Univerzálne navrhovanie neposkytuje úplne rovnaké riešenie pre všetkých (tzv. „one size fits all“), ale naopak zdôrazňuje požiadavku flexibility a adaptability prostredia tak, aby vedelo reflektovať individuálne potreby širokého spektra ľudí s rôznorodými schopnosťami a obmedzeniami. Univerzálne navrhovanie musí taktiež reagovať aj na kontextuálnu komplexnosť prostredia, ako napríklad na kultúrne, spoločenské a ekonomické podmienky.

Zvyšujúce sa povedomie o vplyve architektonického prostredia na zdravie a psychickú pohodu človeka pomáha zdôrazňovať význam univerzálneho navrhovania pre celú populáciu.

 

Výrazové prostriedky bankových budov: Architektúra bánk zo začiatku 20. storočia na území dnešného Slovenska
Katarína Ondrušová

Prelom 19. a 20. storočia bol turbulentným obdobím z hľadiska politickej a sociálnej situácie, ale aj kultúrneho vývoja. Architektúra nemala jednotný štýl, ale vládla pluralita štýlov od historizmu cez vernakulár až po secesiu. Od architektúry sa vyžadovalo, aby bola zdobná a mala vnútorný význam, ale aj aby bola realizovateľná v čo najkratšom čase za čo najmenšie náklady. Požiadavky na rýchlu a efektívnu stavebnú produkciu bez straty jej obsahových kvalít ovplyvňovali všetky aspekty jej tvorby. To viedlo k objaveniu nových stavebných materiálov a postupov. Výzdobu, ktorá bola v architektonickej praxi považovaná za primárneho nositeľa významu, ovplyvnila zmena zloženia štukovej hmoty. Nahradením mramorového prachu sadrou, cena štukových výzdobných elementov značne klesla, čo viedlo k jej širšiemu používaniu. Článok ponúka prierez formami komunikácie bankových budov postavených medzi rokmi 1900 a 1918 na území dnešného Slovenska od budov centrálnej štátnej inštitúcie po malé lokálne banky s ohľadom na ich autorstvo, politickú a ekonomickú situáciu, kapitálové prostriedky a spoločenské a kultúrne prostredie.Na prelome storočí boli banky ako stavebný typ odvodené of mestského nájomného domu s obchodmi v parteri. Aby ich bolo možné odlíšiť od bežnej zástavby, bolo potrebné ich dôležitosť komunikovať verejnosti. Jedným zo spôsobov bolo umiestnenie budovy na významné miesto v rámci mestskej štruktúry, ďalším jej zvýraznenie architektonickými prostriedkami alebo nápisom s názvom inštitúcie. Najvýraznejším komunikačným prostriedkom bola však výzdoba budovy. Keďže bankové budovy by mali byť v prvom rade vnímané ako reprezentatívne koncepty architektúry, ich výzdoba musela odzrkadľovať hodnoty, pôvod a hlavné aktivity inštitúcie. Prvým takýmto prostriedkom je samotná voľba architektonického štýlu. Inštitúcie, ktoré chceli zdôrazniť ich dlhú tradíciu, zvyčajne volili historizujúci vokabulár. Tie, ktoré sa chceli prezentovať ako moderné preferovali zväčša secesiu. V iných prípadoch bolo vyjadrenie národného pôvodu kapitálu najdôležitejším posolstvom. Pre tento účel sa tvorcova často uchyľovali k národným odnožiam secesie alebo vernakulárnym inšpiráciám. Ďalším spôsobom, ako bolo možné zdôrazniť národnostné pozadie inštitúcie, bola voľba architekta. S výzdobou bankových budov sa tiež viazali niektoré konkrétne motívy, ktoré slúžili na vyjadrovanie myšlienkových obsahov. Takými boli Merkúr – boh obchodu a bankovníctva; Chronos – boh času; včely a úle – symboly sporivosti viažuce sa obzvlášť so sporiteľňami; levy – odkazujúce na moc, majestátnosť a vznešenosť; vavríny – úspech; kvetinové a ovocné girlandy – prosperita a plody práce; bacuľaté deti – bezstarostnosť a blahobyt. I iných prípadoch architekti odkazovali na hlavné aktivity, ktoré banky podporovali. Využívali na to alegorické figúry ako Obchod, Priemysel, Poľnohospodárstvo, Prácu alebo Usilovnosť. Architekti používali tento znakový jazyk založený na subjektívnom asociatívnom symbolizme na odlíšenie bankových budov od menej významných stavieb a na ich propagáciu ako mocných a spoľahlivých podnikov.

 

Fenomén francúzskej záhrady: Vznik, vývoj a súčasné reflexie na príkladoch z Francúzska
Eva Putrová, Katarína Gécová

Význam francúzskej záhrady v súčasnosti vnímame najmä prostredníctvom existencie unikátnych zámockých aj súkromných historických areálov zachovaných a udržiavaných do dnešných čias, ktoré v rôznom rozsahu prezentujú kompozičné princípy pravidelného slohu. Mnohé areály sú v súkromných rukách a slúžia ako rodinné sídla. Mnohí majitelia zdedený majetok so záhradou cieľavedome udržiavajú, často dotvárajú a vo vymedzenom režime sprístupňujú pre verejnosť, čím sa zachováva kultúrna a historická kontinuita týchto skvostov pre súčasnú dobu. Cieľom príspevku nie je podať vyčerpávajúci exkurz po francúzskej formálnej záhrade, ale na rozbore vybraných rôzne veľkých záhrad poukázať na súčasný stav záhrad, pri udržiavaní ktorých zohrávajú významnú úlohu aj majitelia týchto záhrad. Podľa Florentskej charty označenie historická záhrada prináleží rovnako malým záhradám, tak aj rozsiahlym parkom. V príspevku sú prezentované nielen najvýznamnejšie diela ale aj dve u nás málo známe historické záhrady a historický zámocký priestor, ktorý získal nový význam prostredníctvom nového funkčného využitia. K dotváraniu týchto priestorov sa v súčasnosti pristupuje individuálne a citlivo, s fantáziou a úctou s prihliadnutím k histórii aj k súčasným požiadavkám a podmienkam. Francúzska záhrada ovplyvnila aj tvorbu záhrad na Slovensku. V príspevku je uvedená stručná charakteristika súčasného stavu francúzskych záhrad u nás, respektíve toho, čo z nich zostalo dodnes. Tradícia a kultúra francúzskej záhrady sa prenášajú aj do súčasnej tvorby do podoby formálnych kompozícií predovšetkým mestských záhradných areálov.

 

Architektúra ako scénografia: Vplyvy architektonickej symboliky a formy na scénografické koncepty
Peter Mazalán

Divadelné umenie je komplexným a dynamickým prenosom správ a informácií o dobe, ktorú sme prežili, žijeme a žiť budeme. Je pulzujúcim a reflektujúcim dokumentom udalostí. Scénografia a divadelná architektúra, ako jedna z častí divadelného diela, významne formuje vizuál konceptu a je zložkou, ktorá určuje možnosti čítania režisérskeho výkladu a zasadzuje dielo do určitej estetiky. Príspevok skúma divadlo scénografie reálnej architektúry. Divadlo, ktoré je postavené na úroveň vernej „sociálnej imitácie“ v zobrazení dejinného obdobia, predovšetkým architektonickej koncepcie bývalého východného bloku, ktoré transformuje nadčasové hodnotové otázky drámy. V príspevku analyzujeme scénografiu pracujúcu s reálnou architektúrou, jej obrazom alebo fragmentom, ktorý vytvára fikciu. Sila tejto fikcie udiera spôsobom odlišným od priestorových divadelných abstrakcií, je možnosťou ďalšej cesty tvorenia scénografie. Takéto dosádzanie príbehových moralít do známych typológií sa stáva konkrétnejším zrkadlom svedomia, oproti scénickým výtvarným abstrakciám. Špecifická architektonicky-hyperrealistická scénografia sociálnej a politickej imitácie dostáva v ďalšej vrstve nové znaky a významy.