Abstrakty

Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu
Lea Rollová

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

 

Len učiť nestačí
Branislav Jelenčík

Príspevok sa venuje problematike efektívnej prípravy absolventov pre prax. Osobitne analyzuje skupinu kritérií, ktoré sú rozhodujúce pre atraktívnosť absolventa pri uchádzaní sa o prácu, alebo spoluprácu z pozície podnikateľa, živnostníka. Výsledkom analýzy je skupina rámcových téz rozpracovaných v príspevku: Príprava absolventa pre prax nespočíva iba v teoretickom a praktickom zvládnutí akreditovaného učiva. V praxi využiteľný a perspektívne vnímaný absolvent musí disponovať skupinou doplnkových kompetentností (zručností, návykov, osobnostných predpokladov …). Pri nábore, výbere, naviazaní zmluvného vzťahu s absolventmi, hodnotení ich efektívnosti (ako zamestnancov, tak dodávateľov či iných partnerov) sa dnes už využívajú vysoko sofistikované manažérske metódy a systémy, ktoré rýchlo odhaľujú skutočné predurčenie kandidáta pre pracovnú ponuku. Ak škola (fakulta) bude ignorovať tieto metodiky, systémy a skupinu kritérií, bude sa čoraz viac dostávať do driftu od reality a jej reputácia klesne. Škola musí teda nielen učiť predpísané učivo, ale aj vzdelávať a vychovávať pre plynulé a pokiaľ možno bezproblémové zaradenie sa absolventov do profesionálneho života. Škola musí neustále skúmať, dokonca prognózovať, čo by mohla prax v budúcnosti potrebovať.

 

Architektúra stromoradí: Historické stromoradia a ochrana ich hodnôt
Katarína Kristiánová

Kým architektúra budov je kompozíciou vybudovanou spravidla z neživých materiálov, či už historicky tradičných, či moderne nových, diela krajinnej architektúry sú komponované hlavne z rastlín, materiálu, ktorý je živý, dýcha, rastie, starne i umiera. Stromy v architektonickej kompozícii tvoria hmotu, objem, i vnútorný priestor. Stromy, podobne ako architektúra budov, majú schopnosť dožívať sa veľmi vysokého veku a stávajú sa tak nositeľmi kultúrnohistorických hodnôt, pamäťou generácií i pamäťou krajiny.

Stromoradia, ako špecifická – komponovaná lineárna priestorová formácia stromov usporiadaných v rade, majú nezvyčajný architektonický, estetický a krajinotvorný potenciál. Najčastejšie sú spojené s komunikáciou, cestou v krajine alebo v sídle. Zámerné vysádzanie stromov pozdĺž ciest je známe v rôznych historických obdobiach i v rôznych kultúrach. Bohatú tradíciu vysádzania alejí môžeme sledovať aj na našom území. Stromoradia sa  v priebehu 18. a 19. storočia stali charakteristickým prvkom kultúrnej historickej krajiny a súčasťou urbanistickej štruktúry miest. V súčasnej urbanistickej štruktúre, sledujúcej hlavne ekonomické ukazovatele, stromoradia a ich priestorové i fyziologické nároky súperia o limitovaný verejný priestor s priestorovými nárokmi dopravy, inžinierskych sietí, potrebami presvetlenia, oslnenia budov a pod. Stromoradia pozdĺž ciest v krajine sú často vnímané ako nežiaduca príťaž, ohrozujúca cestnú premávku a sťažujúca údržbu komunikácií. Historické stromoradia sú však nositeľmi jedinečných estetických a kultúrnohistorických hodnôt o čom svedčí aj mnoho príkladov významných stromoradí na Slovensku. V záujme zachovania ich kultúrno-historických, estetických a krajinotvorných hodnôt sú namieste otázky spôsobu ich ochrany. Ťažiskové právne dokumenty, ktoré upravujú podmienky ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva a stanovujú podmienky identifikácie, evidencie a ochrany celospoločenských hodnôt sú Pamiatkový zákon a Zákon o ochrane prírody a krajiny. V záujme ochrany mnohorakých hodnôt stromoradí je vhodné paralelné využitie rôznych nástrojov pre stanovenie podmienok ich identifikácie, evidencie a ochrany, napríklad i prostredníctvom územného plánovania. V slovenskej praxi sú však doposiaľ menej úspešné metodiky týkajúce sa charakteristického vzhľadu krajiny a pôsobenia krajinných prvkov v krajinnom obraze.

Historické stromoradia sú nositeľmi jedinečných estetických a kultúrnohistorických hodnôt. Uvedené príklady výnimočných stromoradí na Slovensku, i uvedené možnosti a spôsoby ich ochrany poukazujú na potrebu venovať väčšiu pozornosť problematike ochrany, údržby i obnovy stromoradí v rámci budovania konceptov ochrany kultúrnohistorických a estetických hodnôt sídelnej zelene i krajiny. Stromoradia sú významnými fenoménmi krajinného rázu, charakteristickým znakom kultúrnej krajiny, sú nositeľmi jedinečných estetických a kultúrnohistorických hodnôt, súčasťou génia loci. Nie sú však len „duchom“, sú konkrétnym materiálnym prvkom krajiny a je potrebná nielen identifikácia ich hodnôt, ale i prijatie jasne definovaných opatrení na ich uchovanie.

 

Polyfunkčnosť obytných štruktúr: Vytváranie komplexného obytného prostredia v rámci vonkajšieho mesta. Porovnávacia štúdia Bratislava – Štokholm
Oľga Melcerová

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

 

Psychológia v nemocničnom prostredí
Stanislav Majcher

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

 

Endo-parazitická algo-tektúra vo foyeri FA STU
Michal Valúšek

Projekt rieši návrh a výrobu endo-parazitickej algo-tektúry vo foyer na FA STU pomocou digitálnej techniky skriptovania v Grasshopperi a výrobnej technológie 3D tlače – Laser Sintering. Je hybridom viacodborového výskumu a vytvára nové otázky uplatnenia princípov matematiky, počítačovej geometrie, výrobnej technológie a umeleckej estetiky na platforme architektonického návrhu zložitej formy. V tomto tvorivom procese reprezentuje poznatky z oblasti parametrického navrhovania a hľadania optimálneho riešenia náročnej architektonickej kompozície, ktorú ukazuje aj vo fyzickom modeli na primeranej úrovni profesionality.