ZHRNUTIE Digitálny dizajn (navrhovanie) prešiel vývojom od zjednodušovania konvenčných procesov tvorby pomocou automatizácie, cez parametricky riadenú modifikáciu množstva podobných prvkov až po generatívne emergentné komplexné systémy. Prechod od parametrického k emergentnému dizajnu predstavuje prechod od zhora riadeného (top-down) systému k zdola riadenému (bottom-up) prístupu, ktorý vychádza z myšlienky nelinearity. Z tohto dôvodu je možné emergentný […]

„V súčasnosti experimentuje architektúra iba s parametrami, ktoré matematicky opisujú formu a výsledkom sú ‚iba‘ zaujímavé, geometricky expresívne objekty. Chýba vízia ako tento nástroj naozaj naplno využiť. Máme hračku, ale nevieme, na čo ju v skutočnosti treba.“ Radek Brunecký [1] Čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúce technologické možnosti umožňujú plánovať a realizovať stále komplikovanejšie štruktúry. Vďaka progresívnym […]