ZHRNUTIE Príspevok sleduje komplex metód hodnotenia verejných priestorov, ktoré sú zamerané jednak na celkové posúdenie kvality verejných priestorov, ako aj na metódy zamerané na hodnotenie vybraných aspektov verejných priestorov. Postihuje ako teoretické východiská, tak praktické uplatnenie uvedených metód v reálnych podmienkach, na konkrétnych príkladoch vybraných miest v zahraničí. Príspevok sa ťažiskovo zameriava na metódy, ktoré […]