Inštrukcie

INFORMÁCIE PRE AUTOROV
Redakcia má záujem o pôvodné, doposiaľ neuverejnené autorské texty. Každý text na publikovanie má obsahovať vlastný prínos autora. Zaslaný rukopis tiež nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise.

Texty prechádzajú anonymným recenzným posúdením. Redakcia si vyhradzuje právo na základe posúdenia príspevok odmietnuť alebo žiadať autora o jeho úpravu. Po zrecenzovaní treba pripomienky recenzenta zohľadniť a bezodkladne zapracovať do textu.

 • Neúčtujú sa žiadne poplatky a autori nie sú platení za žiadnu z fáz podania, hodnotenia ani publikácie príspevku.
 • Príspevky pre vydanie v roku 2020 prijímame do 15.11.2020. Po tomto dátume už len v anglickom jazyku s vydaním v roku 2021.
 • Rukopisy sa prijímajú v slovenčine alebo angličtine v predpísanej šablóne (kliknite pre stiahnutie slovenskej verzie; táto šablóna sa neaplikuje pre recenzie), vo formáte .doc, .docx, .rtf, .odt, nezalamované, graficky neupravované. Rozsah rukopisu sa počíta podľa znakov vrátane medzier. Do celkového rozsahu sa zaratúvajú aj tabuľky, grafy, popisy k obrázkom, poznámky a obrázky. Redakcia zabezpečuje jazykovú úpravu textu.
 • Na zasielanie príloh väčších ako 3MB využite služby Dropbox, Disk Google, WeTransfer alebo Úschovna.
 • Meno a priezvisko, pracovisko a kontakt na autora treba uvádzať hneď na začiatku textu.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Rozsah a úprava textov

 1. Vedecké štúdie a príspevky sa uverejňujú v štyroch rubrikách:
  Výskum navrhovania – do 36 000 znakov (20 normostrán – NS)
  Navrhovanie ako výskum – do 36 000 znakov
  Závery výskumných projektov – do 18 000 znakov (10 NS)
  Recenzie (kníh, výstav a iných vedeckých podujatí) – do 10 800 znakov (6 NS).
 2. Názov príspevku zachytáva podstatu témy, nemá byť dlhý. V názve sa nesmú používať skratky; ak hlavný názov článku nevystihuje celý rozsah témy, autor ho rozšíri o podnázov.
 3. K príspevkom sa požaduje rozšírený poznámkový aparát. Bibliografické zdroje treba uvádzať integrovane v poznámkovom aparáte vo väzbe na text, nie separátne. Poznámky majú mať formu koncových poznámok.
 4. Odkazy a citácie je potrebné uvádzať v zmysle platných slovenských noriem.

Doplnkové texty

 1. K vedeckej štúdii/príspevku autor dodá zhrnutie/summary v slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu 5 400 znakov (3 NS) a kľúčové slová, resp. slovné spojenia (do 7 ks).
 2. K rubrike Závery výskumných projektov autor dodá anotáciu v rozsahu 3 600 znakov (2 NS) a kľúčové slová (do 5 ks).

Obrazové fotografické a grafické materiály

 1. Za autorské práva k obrazovým materiálom zodpovedá autor článku.
 2. Diagramy, schémy, kresby a fotografie musia byť kvalitné originály alebo digitálne kópie. Bitmapová grafika má byť vo formáte .jpg alebo .tif, vektorová grafika má byť vo formáte .pdf., tabuľky a grafy vo formáte .xml.
 3. Fotografie treba zasielať v čo najvyššom rozlíšení, neoptimalizovať a nepoužívať kompresiu. Nadmerná veľkosť obrázka nie je problém. Pri šírke obrázka 150 mm nesmie byť dpi menšie ako 300.
 4. Každý obrázok (fotka, kresba a i.) musí mať popis s uvedením legitímneho autora a/alebo zdroja.
 5. Obrázky nesmú byť súčasťou textového dokumentu, preferenciu umiestnenia obrázka v článku autor určí v texte označením, napr.: Obr. 1.
 6. Tabuľky, grafy, diagramy a schémy treba umiestniť na konci textu alebo v samostatných súboroch, ich umiestnenie je nutné v texte vyznačiť, napr.: Tab. 1.

Autori môžu príspevky posielať elektronicky na adresu: alfa@fa.stuba.sk
Redakcia rukopisy nevracia.