Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po piatich rokoch

Štefan Úradníček, Mária Kozová

ZHRNUTIE

V článku sa zaoberáme výstižnou rekapituláciou procesu implementácie zákona NR SR č. 127/1994 do slovenského právneho poriadku. Poukazujeme na teoretické a metodické východiská, ktoré použili autori zákona pri jeho príprave. Ďalej stručne komentujeme účel, predmet a rozsah hodnotenia. Na záver označujeme tie časti zákona, ktoré sa možno aj po piatich rokoch existencie považujú za vysoko progresívne, a naopak tie časti, pri ktorých bude potrebné zvážiť prípadnú revíziu na základe podrobnej analýzy.

Kľúčové slová: Slovensko, vplyvy, životné prostredie, 5 rokov, revízia, prax, 127/1994, EIA, posudzovanie