Vzdelávací proces: Interakcia učiteľa a študenta

Mária Samová

ZHRNUTIE

Za predpokladu, že sa začalo s hľadaním nového modelu štúdia, je potrebné vhodnejším spôsobom definovať vzdelávací proces na FA STU a otvoriť aj otázku akademických vzťahov. Aj ten najlepší model učebných osnov alebo organizačnej štruktúry zostáva mimo akademického života, ak sa nepokúsime kultivovať vzťahy medzi pedagógmi a študentmi, ako aj medzi samotnými pedagógmi.

Kľúčové slová: akademické vzťahy, študent, učiteľ, proces, interakcia, nový model štúdia, vzdelávanie