Význam environmentálnych teórií v štúdiu poslucháča FA STU

Daniela Gindlová

ZHRNUTIE

Po všetkých diskusiách o nevyhnutnosti environmentálnej výchovy na všetkých stupňoch škôl má vysokú prioritu zviditeľniť a uplatniť stratégiu environmentálnej výchovy na FA STU v jej komplexnosti a hierarchii, a to v bakalárskom i inžinierskom štúdiu, a v rámci požiadaviek na interdisciplinárne odborné schopnosti absolventov FA STU.

Kľúčové slová: environmentálna teória, poslucháči, FA STU, interdisciplinarita, výchova