Význam a ciele vedecko-pedagogickej konferencie na FA STU

Bohumil Kováč

ZHRNUTIE

Existuje množstvo názorov na vzdelávanie a odbornú prípravu architektov. Diskutovaný profil architekta, dvojstupňový model štúdia, vzájomný vzťah medzi akreditovanými študijnými odbormi, možnosti zavedenia nových odborov a inovácia obsahu a organizácie štúdia sú len niekoľkými príkladmi. Rôznorodosť pohľadov vyplýva zo samotnej povahy architekta ako tvorivej profesie. Cieľom tejto konferencie je dať priestor diskusii a získať názory na súčasný stav, analyzovať ich a určiť spôsob ich implementácie. Je to vlastne úvod do nepretržitej diskusie, ktorú budú organizovať samosprávne orgány FA STU ako „Diskusné fórum“.

Kľúčové slová: konferencia, význam, diskusia, veda, pedagogika, ciele, FA STU