Výhľadové formy bývania po roku 2000

Anna Palfiová

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné v anglickom jazyku na jeho konci.

Kľúčové slová: Slovensko, dizertačná práca, budúcnosť, bývanie, zahraničné príklady, málopodlažná zástavba, formy, bytový problém