Výhľadové formy bytovej výstavby na Slovensku po roku 2000

Anna Palfiová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, málopodlažná zástavba, budúcnosť, výchova, obytné súbory, Slovensko, bytová výstavba