Vplyv simulačných pomôcok na dizajn produktu

Mária Šimková

ZHRNUTIE

Simulácia rôznych užívateľských schopností zohráva dôležitú úlohu pri efektivite a kvalite procesu navrhovania produktov. Použitie simulačnej pomôcky v procese navrhovania v oblasti dizajnu napomáha lepšiemu porozumeniu riešenej problematiky. Tu plní rozhodujúcu funkciu predmet a jeho účel, ako aj sledovanie vplyvu simulácie na kvalitu výsledného návrhu. Tento príspevok si kladie za cieľ sprostredkovať výsledky doktorandského výskumu, ktorý je súčasťou dizertačnej práce s názvom Laboratórium ergonómie (podtitul Simulácia ako prostriedok skvalitnenia dizajnérskeho procesu). Na výskume participovali študenti Ústavu dizajnu, Fakulty architektúry STU, ktorí sa zaoberali dvoma oblasťami zdravotných obmedzení. Konkrétne sa jednalo o dva typy zdravotných obmedzení: zrakové postihnutie a dyskinetické poruchy, s ktorými sa museli najprv oboznámiť. Získané teoretické vedomosti študentov boli následne rozšírené o poznatky získané na základe využitia simulačných pomôcok.

Dôležitou súčasťou výskumu bola reflexia prvotného návrhu. Po skúsenosti so simuláciou mali študenti za úlohu prehodnotiť svoj návrh, prípadne navrhnúť vylepšenia alebo navrhnúť úplne nový produkt. Cieľom výskumu bolo porovnanie návrhov pred a po fáze využitia simulačných pomôcok a zistenie ich vplyvu na návrh produktu.

Kľúčové slová: simulačný nástroj, výskum, dizajn, laboratórium, ergonómia, návrh výrobku