Vladimír Karfík & mrakodrapy

Jarmila Bencová

ZHRNUTIE

Medzi zaujímavé sklony architekta Karfíka môžeme, okrem celej škály architektonických typov, ktoré vymyslel a projektoval, nepochybne počítať aj výškové budovy. Mrakodrapy sa v prvých desaťročiach 20. storočia odrážali ako skutočné architektonické javy, ktoré boli v Európe vnímané rozdielne oproti Amerike, krajine ich zrodu. Je zrejmé nielen z vtedy napísaných textov, technických a technologických popisov, analýz, interpretácií, ale predovšetkým z architektonických prác. Mrakodrap ako extrémna, funkčne a esteticky vždy mimoriadne exponovaná budova už od svojich prvých realizácií pútala pozornosť nielen svojou fyzickou štruktúrou, ale aj špecifickými významami, konotáciami a narážkami. Niektoré z nich sú prítomné v Karfíkových, hlavne amerických úvahách, prácach a projektoch, ako aj v jeho mimoriadnych architektonických realizáciách z medzivojnového obdobia.

Kľúčové slová: Vladimír Karfík, mrakodrapy, Brno, Amerika, Baťa, New York, Zlín, Liberec