Vízie mesta v sci-fi filmoch: Opodstatnenie skúmania, možné prístupy a existencia e-tópie

Alexandra Dubovcová

ZHRNUTIE

Prepojenie medzi filmom a architektúrou určite nie je nové, ani vo forme vzájomnej interdisciplinárnej spolupráce a ani ako objekt teoretického skúmania. Čo sa ale môže javiť ako nové či málo výrazné je pozornosť venovaná  sci-fi filmu v architektonickej teórii.

Architekti sa často pohrávali s víziami ideálnych miest či mesta budúcnosti. Architektonická teória je tak popretkávaná rôznymi imaginárnymi mestami, viac či menej zdokumentovanými. V tomto príspevku sa budeme tiež venovať víziám mesta, nezvyčajne víziám mesta zo sci-fi filmov.

Zámerom je priniesť filmové sci-fi mesto bližšie do pozornosti odbornej i laickej verejnosti a obhájiť film ako jednu z nových foriem využiteľných na prezentáciu futuristických vízií architektúry. Esej ponúka základný prehľad publikácií zaoberajúcich sa problematikou sci-fi vízií mesta. Tak isto predstavíme tri základné možné prístupy k skúmaniu sci-fi mesta a budeme hovoriť o fenoméne e-tópie. Príspevok je súčasťou väčšieho výskumu k dizertačnej práce na tému Mesto vo filme- vízie, utópie, futurizmus, ktorý má za cieľ podporiť argumentáciu relevantnosti pozície filmových sci-fi vízií mesta v architektonickej teórii. Výskum je vedený formou post štrukturalistickej úvahy na interdisciplinárnom pozadí architektúry, urbanizmu, kinematografie, filozofie a sociológie.

Kľúčové slová: vízie mesta, sci-fi, film, e-tópia, architektúra, beletria, urbanizmus