Verejná zeleň a jej spoločenská hodnota: Prípadová štúdia Medická záhrada v Bratislave

Tamara Reháčková

ZHRNUTIE

Zeleň je považovaná za jednu z najvýznamnejších veličín, ktoré ovplyvňujú život obyvateľov v mestách. V súčasnosti sú v týchto súvislostiach do popredia stavané témy ako funkcie a poslanie zelených plôch, ich percepcia, úloha pri kompenzácii klimatických zmien a pod. Aj napriek tomu je zeleň v mestách na okraji záujmu kompetentných, plochy zelene sú často vnímané len ako nezastavené  priestory vhodné na výstavbu Jednou z možností, ako zvýšiť „spoločenský status“ zelene, je pokúsiť sa vyčísliť jej finančnú hodnotu. Aj napriek tomu, že väčšina z týchto výhod je neobchodovateľná, stále existujú snahy vyjadriť ich v peniazoch. Tento prístup je v súlade s trendom pragmatizmu v politike životného prostredia, aj keď je v rozpore s mnohorakosťou hodnôt zelených plôch. Ekonomické hodnotenie funkcií a služieb zelených plôch je metodicky veľmi náročné. Dosiaľ neexistuje jednotný nástroj, ktorý by bol akceptovaný okrem výskumnej sféry aj v praxi a tak v súčasnosti používané prístupy môžeme považovať len za experimentálne. príspevok prezentuje niektoré vybrané ekonomické nástroje, ktoré sa v praxi už používajú alebo by ich bolo možné použiť.

Kľúčové slová: ekonomické hodnotenie, ekonomické nástroje, zeleň