UrbANNAtur: výučba cez výskum, prax a medzinárodnú spoluprácu

Katarína Kristiánová, Katarína Gécová, Eva Putrová

ZHRNUTIE

Spojenie výučby, výskumu a praxe predstavuje prínosy, ktoré sú rovnako užitočné pre študentov aj pre pedagógov. Benefity spojenia výučby, výskumu a praxe sú všeobecne uznávané a podporované vzdelávacími politikami a programami na nadnárodných i národných úrovniach. Aj medzinárodný projekt „urbANNAtur – Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach“, synergickým spojením výučby, výskumu a praxe v medzinárodnom rozmere, znamenal významný prínos pre inováciu výučby v odbore krajinná architektúra na FA STU a významný prínos pre rozvoj výskumu v oblasti krajinnej architektúry na FA STU – výskumu problematiky rozvoja rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach. Riešenie projektu prinieslo zaujímavé výsledky v podobe študentských prác. Pohľad mladých ľudí a ich kreativita vo forme návrhov rôznych variantov prímestskej rekreácie v riešených areáloch vytvorili podklad pre ich riešenia v praxi a overili tzv. „urbANNAtur“ stratégie rozvoja rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach.

Projekt urbANNAtur vznikol v spolupráci Magistrátneho oddelenia 49 – Lesný úrad a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň a Mestských lesov v Bratislave a odpovedá na otázky vzťahov medzi antropogénnymi činiteľmi a prírodou. Medzi významné súčasti projektu „urbANNAtur“ patrila aj výskumná úloha, ktorú spracoval kolektív pracovníkov Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry FA STU v Bratislave v spolupráci s odbornými pracovníkmi projektových partnerov. Hlavnou myšlienkou projektu bolo hľadať možnosti pre vytvorenie atraktívnych rekreačných zón v rozrastajúcich sa mestských častiach a zároveň napomôcť zvýšeniu ochrany významných prírodných území v blízkosti miest. Ako modelové územia boli vybrané lokality vo Viedni a v Bratislave. Vo Viedni bola riešená lokalita Esslinger Furt, hraničné územie Lobau, v Bratislave Krasňanoch bola riešená lokalita bývalého muničného skladu a voľnočasový areál pri Horárni a v lokalite na Kamzíku centrálna časť rekreačnej oblasti. Práve na základe procesu urbANNAtur – výučby cez výskum, prax a medzinárodnú spoluprácu, boli odvodené rôzne strategické princípy, ktoré je možné použiť jednotlivo alebo súhrnne nielen pre riešené lokality, ale aj v iných podobných situáciách, kde je potrebné riešiť aspekty vzájomnej zlučiteľnosti ochrany prírody a rekreačnej funkcie prímestských oblastí. Súbor argumentov pomáha odborníkom, rozhodujúcim aktérom a ďalším zúčastneným pri ich činnosti zameranej na zachovanie prírodných území a súčasné vytváranie nových rekreačných zón v zmysle zásady, že chránené oblasti ako aj ich okrajové územia v sebe ukrývajú silu a veľký potenciál, pričom nárazníkové zóny môžu pomôcť zachovať ich hodnotu.

Kľúčové slová: plánovanie rekreácie, navrhovanie ako výskum, výskum krajinnej architektúry, výučba výskumom