Urbanizmus v organizácii výučby na FA

Dagmar Kaliská

ZHRNUTIE

Projekt TEMPUS REGAMTER inicioval otázku zriadenia Ústavu územného plánovania na FA STU. Územné plánovanie sa na FA STU vyučuje spôsobom rozvíjania kreatívneho a koncepčného myslenia pri riešení štrukturálnych problémov v krajine. Prax územného plánovania si vyžaduje riešenie aj ďalších aspektov. Zavedenie modelu, ktorý by od prvého ročníka vyučoval územné plánovanie a zvýšil zapojenie študentov, by nebolo uspokojivým riešením. Najlepším modelom pre FA STU sa zdá byť model štúdia vo Francúzsku, ktorý sa zameriava na ďalšie vzdelávanie absolventov univerzít pre všetky štruktúry územného plánovania.

Kľúčové slová: územné plánovanie, Francúzsko, TEMPUS REGAMTER, urbanizmus, FA STU, výučba