Urbanistická stabilita z hľadiska obchodnej vybavenosti

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Štúdia stability mesta ukazuje, že osobitná pozornosť venovaná problémom obchodu s mestskými štruktúrami je odvodená od dominancie tohto funkčného prvku v systéme zariadení a od jeho schopnosti spájať ekonomické, urbanistické a sociálne funkcie. To všetko umožňuje do značnej miery ovplyvniť stabilitu mesta. Ekonomická podstata obchodu v trhovom hospodárstve a presun ťažiska ekonomickej gravitácie do terciálneho sektora prinášajú nielen pozitívne efekty, ale aj problémy a rozpory v mestskej štruktúre. Riešenie týchto problémov si vyžaduje osobitnú pozornosť.

Kľúčové slová: mesto, občianska vybavenosť, ekonómia, obchod, stabilita, urbanizmus