Úlohy a skúsenosti SAŽP pri uplatnení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ingrid Krištínová, Zuzana Lieskovská

ZHRNUTIE

Aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia sú v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zamerané na:
– vypracovanie osobitných základných dokumentov pre MŽP SR v jednotlivých etapách procesu posudzovania,
– poskytovanie poradenskej služby poskytujúcej informácie o životnom prostredí, ktoré sú nevyhnutné pre navrhovateľa, aby vypracoval dokumentáciu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie,
– poskytovanie poradenskej služby pre verejnosť,
– vybudovanie centra dokumentácie na ukladanie, ukladanie a poskytovanie informácií z dokumentácie týkajúcej sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,
– spoluprácu pri vypracúvaní metodických dokumentov v uvedenom procese.
Predložený článok informuje o systéme na zabezpečenie stanovísk zo zákona. K 31. decembru 1998 agentúra vyhodnotila 166 opatrení, z toho 110 zámerov a 45 vyhlásení o vplyve na životné prostredie (EIS). Príspevok sa ďalej zaoberá hodnotením územných plánov podľa § 35 zákona a tiež nedostatkami pri vypracovaní zámerov a EIS.

Kľúčové slová: 127/1994, posudzovanie vplyvov, životné prostredie, SAŽP, EIA, úlohy, skúsenosti, EIS