Tvár modernej materskej školy: Hra v ohrození, nová dimenzia hračky

Lívia Kožušková

ZHRNUTIE

Slovo „Hra” sa nám prirodzene spája s deťmi. Je základom emočnej pohody a duševného zdravia dieťaťa. Má priamy vplyv na jeho vyvážený vývin, či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Hra je v živote človeka natoľko dôležitá, že ju Úrad najvyššieho komisára OSN pre ľudské práva uznal ako najdôležitejšiu primárnu potrebu každého dieťaťa. Deti sa vďaka hre prirodzene a nenásilne učia skôr než ich zasiahne organizované pedagogické pôsobenie.

Rozsiahla téma Dizajn a jeho funkcia v prevencii civilizačných dopadov na dieťa v predškolskom veku bola uplynulé 4 roky riešená na Ústave interiéru a výstavníctva Fakulty architektúry STU v Bratislave. Článok je parciálnym výstupom v rámci tohto projektu, venuje sa úlohe a postaveniu hry v kontexte súčasnej doby. Sleduje ako sa hra v čase vyvíjala, menila a transformovala, aké zmeny nastali v spôsobe „akým sa dnes hráme“ a aký majú tieto zmeny celkový dopad na rozvíjanie osobnosti našich detí. Teoretická časť práce sa dotýka okrem iného problematiky negatívnych vplyvov súčasného spôsobu života na dieťa, ale aj ďalších faktorov, ktoré pôsobia už v rannom štádiu jeho vývoja. S prichádzajúcimi spoločenskými a technologickými zmenami súvisí okrem iného aj formovanie priestoru, v ktorom sa deti pohybujú. Hovoríme o súčasnom stave predškolských zariadení, o ich priestorových možnostiach a snahe poskytnúť dieťaťu vhodné podmienky na plnohodnotný rozvoj. A práve nedostatok priestoru na voľnú hru môže mať z dlhodobého hľadiska za následok vznik mnohých problémov súvisiacich napr. so zdravím, s výchovou a v neposlednom rade s učením, čo sa môže negatívne premietnuť aj do života v dospelom veku.

Náš záujem sa týka najmä pohybových hravých aktivít, z toho dôvodu sa pojem hra a pohyb v predmete skúmania prelínajú. Dieťa pohyb vníma prirodzene, automaticky ho integruje do svojich hracích činností. V časti výskum sme zisťovali stav a podmienky pre plnohodnotnú hru v súčasných predškolských zariadeniach na Slovensku, v Českej republike a v zahraničí.

Na základe teoretických východísk ponúkame praktické riešenia v podobe návrhu tzv. NO-objektov – interiérových prvkov slúžiacich na „hru a pohyb“, určených do priestorov materskej školy, s dôrazom na syntézu výtvarnej tvorby a praktického (užitočného a zdravého) dizajnu. Naším cieľom je zariadiť multifunkčný priestor, obohatený hracími modulmi na cvičenie, na rozvoj hrubej motoriky dieťaťa a na relaxáciu. Jedná sa o tvarovo presne nezadefinované novotvary, fungujúce ako skladačka väčších rozmerov, ktorá je uložená v nami navrhnutej stene s možnosťou viacerých kompozičných variácií. Objekty sú tvorivým, autorským dielom, výsledkom syntézy teoretických východísk a osobných, praktických skúseností v práci s deťmi počas niekoľko ročného lektorovania výtvarných kurzov.

Dizajn s ambíciou reflektovať potreby súčasného dieťaťa vo veku 2,5 – 5 rokov je náročná disciplína, práve vzhľadom na špecifiká  telesného aj psychického vývoja preškolského veku. Po celú dobu skúmania danej problematiky sme tému konzultovali s odborníkmi z oblasti psychológie a dizajnu. Dnes si vedci a odborníci kladú otázku, ako sa bude hra v budúcnosti vyvíjať a aký to bude mať dopad práve na deti. Starostlivosť, vzdelanie a kultivovanie prostredia, v ktorom sa denne pohybujeme nesmieme vnímať oddelene, ale naopak vo vzájomnej harmónii. Čím viac plnohodnotných podnetov dieťa získa v útlom detstve, tým kvalitnejšie prežije svoj dospelý život.

Nesmierne dôležité je uvedomenie si faktu, že kvalita prostredia predškolského zariadenia má nielen vplyv na vzdelávanie a vyvoj detí, ale predovšetkým na ich zdravie a spokojnosť. Návrhom NO-objektov sa preto chceme pokúsiť o prinavrátenie voľnej hry do priestorov materskej školy a zároveň o vytvorenie vhodného podhubia pre dozrievanie zdravej, šťastnej a kreatívnej generácie dospelých ľudí.

Kľúčové slová: vyučovanie, pedagogika, škôlka, pohyb, hra, hračka, architektúra, výchova, NO-objekt