Teoretické východiská emergentného dizajnu

Tomáš Tholt

ZHRNUTIE

Digitálny dizajn (navrhovanie) prešiel vývojom od zjednodušovania konvenčných procesov tvorby pomocou automatizácie, cez parametricky riadenú modifikáciu množstva podobných prvkov až po generatívne emergentné komplexné systémy. Prechod od parametrického k emergentnému dizajnu predstavuje prechod od zhora riadeného (top-down) systému k zdola riadenému (bottom-up) prístupu, ktorý vychádza z myšlienky nelinearity. Z tohto dôvodu je možné emergentný prístup považovať za v súčasnosti najpokročilejší spôsob navrhovania. Príspevok sa zaoberá východiskami emergentného prístupu v teóriách nelinearity a emergencie v súčasných poznatkoch vedy a filozofie. Architektúru, dizajn a umenie považuje za súčasť civilizácie ktorej prejavy vznikajú ako emergentné javy.

Kľúčové slová: Frei Otto, výpočtový dizajn, parametrický dizajn, systém zdola nahor, emergentná architektúra, morfogenéza, Manuel DeLanda