Synergická stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne – univerzitné prostredie

Martin Baláž, Zuzana Waszczuková Pergerová

ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá kreovaním stratégie navrhovania v dizajnérskom procese, medziodborovou komunikáciou, osobnými skúsenosťami a pedagogickou praxou. Významným, no nie jediným, výsledkom nášho bádania je predmet stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne určený 1. ročníku magisterského štúdia v študijnom programe dizajn na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jeho medziodborové modulové prepojenie. K vzniku predmetu viedla cesta plná individuálneho snaženia a iniciatív zo strany Fakulty architektúry STU i zo strany Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Práve univerzitné prostredie a medziodborová komunikácia nás na začiatku inšpirovali a nakoniec priviedli k výsledkom, o ktorých v príspevku informujeme.

Osobná iniciatíva študentov, pedagógov a doktorandov dizajnu a konštruovania, v snahe prehĺbiť dovtedy skôr formálny kontakt na vyučovaní, vyústila do vzniku otvoreného dizajnérskeho tímu FAST na FA (vedúci Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.) a do spolupráce s FME Racing Teamom zo SjF, ktorá sa začala spoločným projektom vozidla Futuristic Prototype v rámci súťaže univerzitných tímov Shell Eco-marathon 2014. Demokratické líderstvo a individuálna aktivita nad rámec vyučovania boli prvým impulzom tímovej stratégie v navrhovaní. Vízia návrhu funkčného vozidla bola príťažlivá, v počiatočnej fáze však nebolo napredovanie k cieľu jednoduché pre každého. Pomerne rozdielne charaktery kooperujúcich odborov s vlastnými stratégiami navrhovania, tempom a výstupmi predstavovali výzvu, ktorá pretrvávala počas celého projektu. Zásadné zblíženie pohľadov na vec prišlo, samozrejme, s úspešným výsledkom. Spoločný projekt získal grant „Viac dizajnu“ Nadácie Tatrabanky a vystavoval sa v Českej Republike i v Nemecku. Sprevádzalo ho aj množstvo odborných a popularizačných prezentácií, prednášok a článkov. Vďaka mediálnej prezentácii na výstavách sa dostal do povedomia odbornej a širokej verejnosti. Oba riešiteľské tímy tak získali väčšiu podporu aj vedúcich predstaviteľov svojich fakúlt a vzájomná spolupráca sa tak mohla ďalej naplno rozvíjať.

Po vyhodnotení výsledkov a aktivít spojených s prvou spoluprácou sme pri plánovaní ďalšej zvolili stratégiu väčšej integrácie s vyučovacím procesom v ateliérovej tvorbe pri bakalárskych prácach (VAT Baláž), ako aj zlepšenie komunikácie s vedúcimi prác z kooperujúcich odborov s pozitívnym vplyvom na spolupracujúcich študentov. Súbežne sa v rámci novej akreditácie začal naplno rozvíjať aj nový predmet stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne (garant, vyučujúci Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., asistujúci vyučujúci Mgr. art. Zuzana Waszczuková), ktorý si kládol za cieľ sprostredkovať užší medziodborový kontakt širšej skupine študentov. Povinne voliteľný predmet sa charakterom svojich zadaní podobá ateliérovému navrhovaniu, má však menšie očakávania v súvislosti s úrovňou prepracovanosti finálnych výstupov. Dôraz kladie na komunikáciu a získavanie poznatkov a skúseností z medziodborovej spolupráce. O charaktere zadaní a spôsobe výučby predmetu sa vyjadrujeme v druhej časti príspevku. Vecne vyhodnocujeme pracovné postupy študentov, pričom poukazujeme na tzv. medzištádium tvorivého procesu, ktoré je charakteristické pre väčšinu dočasnou stratou motivácie v súvislosti s orientáciou zadania na jeho technické parametre a vyrobiteľnosť. Prax ukázala, že toto medzištádium zažíva počas semestra každý študent, rozdiel je len v tom, akú stratégiu navrhovania zvolí ďalej. Vychádzajúc z takmer päťročných skúseností s predmetom stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne si dovoľujeme konštatovať, že priama spolupráca so SjF jednoznačne obohatila a zefektívnila proces navrhovania u študentov. Pozitívne skúsenosti priniesol aj „action-centric“ prístup, resp. „learning by doing“. Na účely predkladaného príspevku sme oslovili absolventov tohto formátu výučby s prosbou o anonymnú spätnú väzbu. Výsledky ankety citujeme v časti „design research“.

V závere predkladaného príspevku predstavujeme vybrané výsledky svojho pedagogického snaženia v podobe prípadových štúdií riešených projektov, ukážok študentských prác z predmetu stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne na FA STU v Bratislave. Takisto prezentujeme publikáciu, ktorá vznikla z medziodborovej modulovej spolupráce s predmetom karosérie (vyučujúci Ing. Jana Gulanová, PhD.) na SjF STU v Bratislave.

Kľúčové slová: doprava, produkt, vzdelávanie, multidisciplinárnosť, dizajn, inžinierstvo, stratégia, zameranie na činnosť, spolupráca, vzájomné učenie sa