Sto rokov výstavby hlinikární: Prípadová štúdia tovární v Kinlochleven, Žiari nad Hronom a Dunkerque

Tereza Bartošíková

ZHRNUTIE

Problematike hlinikární sa v dnešnej dobe venuje na poli ochrany industriálneho dedičstva málo pozornosti. Každý priemysel mal zásadný vplyv na urbanizáciu prostredia ― hlinikársky nie je výnimkou. Spôsoboval nie len zakladanie nových sídel, ale aj zánik existujúceho osídlenia. Zohľadnenie histórie a okolností súvisiacich so vznikom hlinikární, ako aj ich vzájomná konfrontácia, môžu poukázať na prehliadnuté väzby a súvislosti medzi nimi. Zároveň porovnanie pomáha pri hľadaní ich architektonicko-historického významu. V štúdii bude postupne venovaná pozornosť trom európskym hlinikárňam a po analýze ich výstavby a pôsobenia na okolitú zástavbu, budú navzájom porovnané. Pre potreby tejto práce budú analyzované najmä elektrárne, hliníkové huty a anodárne, keďže sa nachádzajú vo všetkých vybraných lokalitách.  Pre komparáciu boli zvolené tri závody postavené s dostatočným časovým odstupom v priebehu jedného storočia. Továreň v Kinlochleven bola do prevádzky spustená v roku 1909, v Žiari nad Hronom v roku 1953 a v Dunkerque v roku 1991. Každá reprezentuje určitú etapu vo výstavbe a filozofii korporátnej politiky hlinikární. Ich porovnaním sa zvýraznili zmeny, ktoré nastali vo výstavbe hlinikární, rovnako ako ich vplyv na obraz krajiny a okolité osídlenie. Úpravy a využitie priemyselných stavieb, predchádzajú plytvaniu a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Priemyselné dedičstvo hrá dôležitú úlohu pri hospodárnej obnove upadajúcich oblastí. Kontinuita, vyjadrená novým využitím, prispieva k duševnej vyrovnanosti v komunitách, čeliacich náhlemu koncu dlhoročného zdroja zamestnanosti. Každá továreň nemusí byť pamiatkou, ale malo by sa dbať na dôkladné zdokumentovanie histórie aj aktuálneho stavu budov. Znovu využitie objektov hlinikární, zabezpečuje dostatočný časový odstup k posúdeniu ich hodnoty a vhodnej metodiky ich obnovy. Zdokumentovanie hlinikární je mimoriadne dôležité najmä vzhľadom k narastajúcemu počtu zavretých hlinikární v Európe. Viac ako polovica tovární už ukončila výrobu a ďalšie budú v blízkej dobe nasledovať.

Kľúčové slová: Žiar nad Hronom, Dunkerque, prípadová štúdia, 100 rokov, hlinikárne, továrne, Kinlochleven