Slovo redakcie

Henrich Pifko

V tomto čísle Architektonických listov FA STU uverejňujeme druhú časť príspevkov z vedecko-pedagogickej konferencie „Edukačný program FA STU“ a zhrnutie jej záverov – pravda, nie v nejakej jednoznačnej a definitívnej forme, ale skôr ako podnet na ďalšiu diskusiu. Táto diskusia v akademickej obci FA STU v súčasnosti prebieha formou pravidelných stretnutí ku konkrétnym tematickým okruhom, jej „medzivýsledky“ sú publikované v informačnom bulletine fakulty a dostupné v počítačovej sieti FA. Ku konečným záverom tejto diskusie sa ešte v AL-FA vrátime.

Kľúčové slová: editoriál, FA STU, diskusia, AL-FA, vedecko-pedagogická konferencia, akademická obec