Slovenská komora architektov a jej vzťahy k pedagógom a poslucháčom architektonických škôl

Peter Pásztor

ZHRNUTIE

Úlohou Komory architektov je starať sa o postavenie architektov a architektúry. Vysokoškoláci na Fakulte architektúry sú jej budúcimi členmi, a preto by sa o nich mala starať aj Komora. Na druhej strane, Komora očakáva vysoko odborné vzdelanie na FA STU v súlade s európskym štandardom. Impulzom k spolupráci medzi komorou a školami architektúry budú bilaterálne zmluvy o spolupráci, prvá bola podpísaná s FA STU. Komora nechce zasahovať do spôsobu vzdelávania, ale nemôže byť ľahostajná k odborným schopnostiam absolventov. Jedným z problémov je návrh architektonickej stavby stavebnými inžiniermi.

Kľúčové slová: poslucháči, európsky štandard, SKA, pedagógovia, architektonické školy, architektúra, postavenie, bilaterálne zmluvy