Skúsenosti a poznatky z výchovy architektov na FA STU

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Výsledky absolventov FA STU sú porovnateľné s výsledkami zahraničných absolventov. Existuje však nedostatok v rozhodovaní a ovládaní cudzích jazykov, čo je čiastočne spôsobené vzdelávacím systémom na stredoškolskej úrovni. Na vytvorenie nového modelu učebných osnov je potrebné dodržiavať tradície a aktualizovať štúdium. Úroveň 1. stupňa štúdia sa zdá byť príliš hektická. Je potrebné zlepšiť úroveň 2. stupňa a zaviesť systém rovnakej účasti katedier a lektorov. Výhodou je kreditový systém ako aj oddelenie záverečných skúšok od obhajoby diplomovej práce. Povinná ročná prax v priebehu štúdia je z hľadiska slovenskej legislatívy nereálna (pozícia študenta vyplývajúca z novely zákona o vysokoškolskom vzdelávaní č. 172/1990 Zb.).

Kľúčové slová: skúsenosti, poznatky, výchova architektov, porovnanie, úroveň, FA STU