Revitalizácia a obnova architektúry a osídlenie chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty ako predpoklad uchovania jej krajinárskych hodnôt

Štefan Majtán

ZHRNUTIE

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty je oblasťou s vysokými krajinnými hodnotami, ktorá sa vyznačuje rozmanitosťou flóry a fauny, ako aj unikátnym prírodným prostredím a ľudovou architektúrou. Tieto hodnoty existujú v dôsledku poľnohospodárskych výrobných aktivít miestnych ľudí. Osady, architektúru a prírodu ohrozuje postupná emigrácia a sťahovanie sa z poľnohospodárskych osád. Tieto sídla sa stávajú opustenými oblasťami a nezachovávajú hodnoty chránenej krajinnej oblasti. Na zastavenie tejto negatívnej tendencie je nevyhnutné revitalizovať sídelnú štruktúru a poľnohospodárske aktivity s cieľom zvýšiť zamestnanosť obyvateľov chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a využitie územia pre agroturistiku.

Kľúčové slová: CHKO Biele Karpaty, krajinné celky, architektúra, vybavenosť, obnova, osídlenie, revitalizácia