Reflexia trvalo udržateľného rozvoja v procese hodnotenia predpokladaných vplyvov a rizík v rámci architektúry a urbanizmu

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Environmentálna udržateľnosť je východiskom pre dokumentáciu využívania krajiny. Požiadavka udržateľného rozvoja je hlavnou požiadavkou územného plánovania a rozhodovania, je však potrebné zdôrazniť, že udržateľnosť je viac než len environmentálna únosnosť, pretože zahŕňa sociálno-ekologickú a ekonomickú únosnosť. V rámci výskumného projektu „Výskum a metodológia posudzovania vplyvov na riziká v oblasti architektúry a územného plánovania s ohľadom na životné prostredie človeka“ riešitelia definujú základné princípy, pravidlá a ukazovatele územnoplánovacej dokumentácie.

Kľúčové slová: hodnotenie, územné plánovanie, životné prostredie, udržateľný rozvoj, vplyvy, architektúra, urbanizmus, riziká