Program implementácie Zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. a jeho plnenie

Viera Husková

ZHRNUTIE

Program implementácie zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol prerokovaný a schválený na operatívnej schôdzi ministerstva životného prostredia 25. júla 1994. Potom bol zverejnený vo Vestníku ministerstva č. 4/1994. Po piatich rokoch od tohto okamihu možno konštatovať, že podstatná časť úloh formulovaných v roku 1994 bola splnená. Možno tiež zhrnúť, že skúsenosti s implementáciou zákona v slovenských podmienkach sú dobré. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie si postupne osvojujú všetky subjekty, ktoré sa ho zúčastňujú zo zákona. Na základe 5-ročných skúseností z implementácie tohto zákona možno povedať, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie vykonané pred uskutočnením činností je právom považované za jeden zo základných nástrojov zabezpečenia udržateľného rozvoja. Časová a finančná náročnosť procesu posudzovania je nepochybne vysoko kompenzovaná jeho pozitívnymi dopadmi v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Kľúčové slová: 127/1994, posudzovanie vplyvov, vzdelávanie, zabezpečenie, životné prostredie, metodické príručky, EIA, 5 rokov