Problémy praktickej výučby v teréne a interdisciplinárnej spolupráce FA STU s inými vysokými školami

Magdaléna Kvasnicová

ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá dvoma problémami spojenými s obsahom a formou vzdelávania na FA STU z pohľadu Katedry ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí: a) problematikou praktických lekcií študentov odboru, b) otázkami praktickej interdisciplinárnej spolupráce s inými univerzitami. S týmito problémami súvisí najmä experimentálny vzdelávací odbor FA STU v Banskej Štiavnici a prináša do tejto oblasti nový pohľad.

Kľúčové slová: výučba v teréne, FA STU, vysoké školy, interdisciplinarita, spolupráca, prax