Problematika urbanistických súborov v inovácii študijného odboru urbanizmus v zmysle kontextu základných vzdelávacích programov UNESCO a EÚ

Filip Trnkus

ZHRNUTIE

Aby sa dosiahla vyššia dimenzia vysokoškolského štúdia a dosiahol sa moderný a kompatibilný študijný odbor, musí sa to odraziť vo vzdelávacích programoch. Inovatívny proces plánovania miest a krajín je daný novými sociálno-ekonomickými podmienkami. Od ISCED-UNESCO je potrebný širší kontext problematiky rozvoja bývania s koncepciou napĺňania ideálov ľudských potrieb a výtvarných a priestorových aspektov v obsahu a štruktúre učebných osnov FA STU.

Kľúčové slová: štúdium, EÚ, UNESCO, urbanizmus, urbanistické súbory, inovácia, vzdelávacie programy