Problematika posudzovania vplyvov činností na životné prostredie v profile absolventa FA STU

Ingrid Belčáková

ZHRNUTIE

Prijatím slovenského zákona EIA č. 127/94 sa Slovenská republika zaradila k vyspelým krajinám, ktoré používajú proces a metodiku EIA už viac ako 20 rokov. Predmet EIA na Slovensku sa netýka len celého spektra projektov (lineárne projekty, technologické celky, rozvoj bývania a sociálna infraštruktúra), ale aj politík, programov a plánov. Profesia architekta vyžaduje zvládnutie postupu a metodiky EIA, aby ju bolo možné uplatniť v projekte pred podaním žiadosti o stavebné povolenie.

Kľúčové slová: profil absolventa, FA STU, životné prostredie, EIA, 127/1994, posudzovanie vplyvov