Problematika alejí a stromoradí v mestskom prostredí

Katarína Gécová

ZHRNUTIE

Príspevok sa venuje problematike alejí a stromoradí v mestskom prostredí. Uličné stromoradia sú významné prírodné prvky mestských štruktúr, spájajúce jednotlivé plochy vegetácie do uceleného systému mestskej zelene. Patria medzi  najproblematickejšie a najnáročnejšie objekty zelene na realizáciu a údržbu.

Stromoradia a aleje v mestskom prostredí, ako sprievodný prvok komunikácií, sú spravidla súčasťou cestnej zelene. Cestná zeleň má špecifické postavenie, špecifické funkcie, a aj nároky na zakladanie a údržbu. Má nezastupiteľný význam v eliminácií negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a zároveň je jej vplyvmi silno atakovaná.  Kvalita cestnej zelene je spravidla oveľa horšia ako kvalita ostatnej verejnej zelene – napríklad parkovej, alebo sídlištnej zelene. Navrhované výsadby stromov v uliciach čelia množstvo prekážok a obmedzení. Napríklad z hľadiska dopravnej bezpečnosti (vzdialenosť stromov od obrubníkov), z hľadiska inžinierskych sietí (ochranné pásma), z hľadiska pamiatkovej starostlivosti (možnosť výsadby v pamiatkovo chránenej časti mesta). Dôležité je aj priestorové hľadisko – možnosť skĺbenia viacerých funkcií (inžinierske siete, parkovisko, chodník pre peších, cyklistov, výsadba stromu). Z toho vyplýva, že aleje a stromoradia v uliciach miest patria k najvýznamnejšej ale i najohrozenejšej skupine zelene v mestskom prostredí. Trpia suchom, prachom, znehodnotenou a neprevzdušnenou pôdou, exhalátmi, zasolením, mechanickým poškodením a v dôsledku oslabenia vitality tiež chorobami a škodcami.

Hlavnými okruhmi činností v rámci starostlivosti o zeleň v mestskom prostredí sú evidencia množstva a stavu existujúcej zelene, tvorba novej zelene, údržba existujúcej zelene, ochrana existujúcej zelene. Tieto okruhy činností sa navzájom prelínajú, a ovplyvňujú. Ich cieľom je udržať zeleň ako celok vo vitálnom stave, aby bola schopná plniť svoje biologické, spoločenské a špeciálne funkcie. Stromoradia a aleje predstavujú významný priestorotvorný a sprírodňujúci prvok, ktorým je možné zlepšovať kvalitu verejného priestoru v urbanistickej štruktúre miest.

Kľúčové slová: mestské prostredie, stromy, zeleň, stromoradie, alej