Prečo hovoríme o transformácii/premene pamiatky

Katarína Vošková

ZHRNUTIE

Štúdia sa zaoberá sledovaním premien pamiatkového a historického stavebného fondu v procese pamiatkovej obnovy, ako aj stavom pamiatok v rámci ich zákonnej ochrany. V prvej časti si definuje ciele a predmet práce, predstavuje doterajšie poznatky k téme. V ďalšej časti približuje niektoré problémy pri obnove pamiatok v praxi, najmä so zachovaním autenticity, jedným zo základných kritérií pre nomináciu a zachovanie lokalít na Zozname svetového kultúrneho dedičstva. Vo výskumnej časti analyzuje stav pamiatok a historických objektov na príklade Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica so snahou kvantifikácie úbytku autenticity v pamiatkovo chránenom území, a to v určitom časovom úseku a z rôznych príčin. Zisťuje, že k strate autenticity dochádza v niektorých prípadoch aj pamiatkovou obnovou. Pre objektivizáciu tohto tvrdenia (ale aj pre ďalšiu prax pri vyhodnocovaní pamiatkových obnov) zostavuje schému „testu autenticity“, ktorou na konkrétnych príkladoch pamiatok, preukazuje kvalitatívnu úroveň účastníkov procesu. Z toho dôvodu v ďalších častiach výskumu analyzuje faktory a účastníkov procesu obnovy pamiatok, s cieľom identifikácie najslabšieho/ najvplyvnejšieho z nich. Záver práce je zhrnutím výsledkov z realizovaných výskumov a načrtnutím ich možného využitia a prínosu pre vedu a prax v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Kľúčové slová: transformácia, kultúrne dedičstvo, autenticita, ochrana, pamiatka, výskum, pamiatkar