Pokus o resumé

Matús Dulla

ZHRNUTIE

Kvalitu vysokoškolského vzdelávania je možné zlepšiť zmenou hodnotovej hierarchie. Vysokoškolský pedagóg by mal učiť súčasné problémy, ktoré získal výskumom, a zapojiť študentov. Je možné pokúsiť sa zaviesť nezávislý ateliér pod dohľadom hosťujúcich profesorských celebrít. Systém kreditov by mal sledovať jasný výber predmetov a realistické učebné osnovy.

Kľúčové slová: vysokoškolské vzdelávanie, vysokoškolský učiteľ, resumé, FA STU, časopis ARCH, konferencia