Objektívne podmienky skvalitnenia vnútromestských narušených častí

Tibor Alexy

ZHRNUTIE

Tvorivý proces aktualizácie mestskej štruktúry je do značnej miery ovplyvnený objektívne pôsobiacimi urbanizačnými zákonitosťami. Príspevok charakterizuje niektoré zákonitosti transformácie a interakcie, ich kreatívne využitie je determinované kvalitou zásahu do meniacej sa štruktúry mesta. Transformačné zákonitosti zintenzívnenia, integrácie, homogenizácie atď. sú analyzované spolu s interakčnými zákonitosťami artikulácie štruktúry, napr. polarizácia, odlišná urbanita, gravitačná účinnosť atď. Rozpoznanie týchto urbanizačných zákonitostí umožňuje formulovať koncepčné princípy.

Kľúčové slová: kvalita, vnútorné mesto, narušené časti, urbanizmus, štruktúra