Nové trendy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v zahraničí s dôrazom na Európsku úniu

Mária Kozová, Božena Gašparíková, Štefan Úradníček, Rastislav Vrbenský, Ingrid Belčáková

ZHRNUTIE

V tomto článku analyzujeme nové zmeny a doplnenia prijaté alebo pripravené v rámci Európskej únie od zavedenia smernice Rady č. 85/337/EEC o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Príspevok si nekladie za cieľ podať vyčerpávajúce vykreslenie všetkých týchto otázok. Podrobnejšie analyzujeme tri smernice európskych spoločenstiev prijaté po roku 1994 (t.j. od účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), pretože ich považujeme z hľadiska vplyvov na životné prostredie za kľúčové s ohľadom na hodnotenie (EIA). Ďalej sú v článku zahrnuté informácie o ďalších významných medzinárodných aktivitách, ktoré vnášajú nový rozmer do EIA. Ďalej stručne charakterizujeme globálne svetové trendy vo vývoji EIA tak, ako ich prezentujú svetoví odborníci v danej oblasti. Na záver komentujeme význam týchto nových smerov a trendov v oblasti EIA vo vzťahu k zákonu č. 127/1994.

Kľúčové slová: trendy, 127/1994, Európska únia, smernice, životné prostredie, EIA, posudzovanie, zahraničie, vplyvy