Niektoré skúsenosti z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.

Soňa Antalová

ZHRNUTIE

Autorka príspevku predstavuje svoje postrehy a názory na proces posudzovania podľa zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Mala možnosť pôsobiť vo viacerých rolách – ako spracovateľka dokumentácie, expertná posudzovateľka alebo v rámci verejnosti. Ako je popísané, na každej pozícii bolo nevyhnutné a veľmi prispievajúce k riešeniu problémov, ktoré sa vyskytli v dôsledku zavedenia zákona do praxe. Najmä v súvislosti so skutočnosťou, že účastníci hodnotiaceho procesu boli nútení osvojiť si niečo nové a rešpektovať stanoviská rôznych subjektov. Z hľadiska získavania vedomostí autorka najviac oceňuje úlohu spracovateľa dokumentácie, ktorý je v mnohých prípadoch najviac konfrontovaný. V článku sú vyobrazené praktické skúsenosti hlavne z Bratislavského kraja.

Kľúčové slová: posudzovanie vplyvov, Bratislavský kraj, životné prostredie, skúsenosti, 127/1994