Nedokončené modernizácie: Rekonštrukcia dejín architektúry socialistickej Juhoslávie

Maroje Mrduljaš, Vladimir Kulić, Jelica Jovanović

ZHRNUTIE

Predstavujeme regionálny projekt Nedokončené modernizácie – medzi utópiou a pragmatizmom: Architektúra a urbanizmus v bývalej Juhoslávii a v následníckych štátoch, ktorý realizovala skupina výskumníkov zo Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Macedónska v rokoch 2010-2012. Zdôrazňuje potrebu rekonštrukcie spoločných dejín architektúry v širšom regióne strednej a východnej Európy.

Pod vplyvom kolapsu socialistického štátu mala história architektúry v Juhoslávii podobný osud ako v Rakúsko-uhorskej monarchii – inom multinárodnom zoskupení v tomto región, ktoré sa rozpadlo, a to jej rozdelením podľa nových národných hraníc. Obdobne ako Rakúsko-uhorská monarchia bola Juhoslávia polycentrickým štátom. Federálne usporiadanie štátu a programová emancipácia participujúcich etnických skupín  vyústili do zreteľne odlíšených architektonických kultúr, i keď pod spoločným politicko-ekonomickým systémom v každej z republík a v rámci jednotnej spoločenskej ideológie. Tieto rôznorodé kultúry na malom území boli kontinuálne konfrontované výmenami informácií s medzinárodnými centrami architektúry. Výsledkom toho bola architektúra reflektujúca tak lokálne ako aj globálne tendencie. Túto problematiku bude ešte potrebné kriticky začleniť do dejín modernej architektúry s využitím nových analytických a interpretačných nástrojov.

Napriek skutočnosti, že po druhej svetovej vojne pozostávala stredná a východná Európa z nezávislých štátov so svojou vlastnou kultúrnou identitou, väčšina z nich mala socialistické zriadenie, čím sa v nich vynára podobný okruh otázok, aké sú formulované v projekte Nedokončené modernizácie. Ponúkame tento projekt ako možný model pre skúmanie danej problematiky.

Kľúčové slová: architektúra, modernizácia, urbanizmus, rekonštrukcia, dejiny, socializmus, Juhoslávia