Metódy hodnotenia verejných priestorov: Analýza vybraných námestí Bratislavy

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Príspevok sleduje komplex metód hodnotenia verejných priestorov, ktoré sú zamerané jednak na celkové posúdenie kvality verejných priestorov, ako aj na metódy zamerané na hodnotenie vybraných aspektov verejných priestorov. Postihuje ako teoretické východiská, tak praktické uplatnenie uvedených metód v reálnych podmienkach, na konkrétnych príkladoch vybraných miest v zahraničí. Príspevok sa ťažiskovo zameriava na metódy, ktoré vyhodnocujú kvalitu a funkčnosť systému  verejných priestorov v rámci mesta ako celku, respektíve jeho časti.

Ide o prezentáciu aplikovaného výskumu realizovaného na Fakulte architektúry STU v Bratislave v spolupráci a s podporou magistrátu hlavného mesta Bratislavy a hlavnej architektky. Výskum bol v prvej etape zameraný na hodnotenie systému uzlových priestorov v štruktúre mesta Bratislavy, ako prirodzených ohnísk jednotlivých mestských štvrtí  a oblastí. Prezentovaná štúdia sleduje uvedené priestory ako systém a hodnotí ich funkčnosť (nefunkčnosť) v rámci organizmu mesta.

Príspevok súčasne prezentuje aj výsledky podrobnej analýzy zameranej na uzlové priestory – námestia centrálnej mestskej zóny. Zamerali sme sa predovšetkým na analyzovanie sledovanie väzby medzi morfológie námestí, ich priestorovej štruktúry a spôsobu ich vymedzenia – teda na ich priestorovú kvalitu, ich prevádzkové riešenie a funkčné využitie a zariadenia. Sledovali sme väzby medzi uvedenými aspektmi a spôsobom ich využívania – z hľadiska intenzity a kvality života. Súčasne sme spracovali základné bilancie funkčných plôch a kapacitu okolitej štruktúry vo väzbe na jeho štruktúru a funkčné plochy. Dôraz sme kládli na vyhodnotenie problémov, nedostatkov, ohrození , ale tiež potenciálov skúmaných námestí. Zamerali sme sa na všetky druhy bariér, ktoré bránia rozvinutiu bohatšieho a intenzívnejšieho sociálneho života na námestiach Bratislavy v jej Centrálnej mestskej zóne.

Do výskumu boli zapojení pedagógovia a študenti fakulty architektúry. Realizované analýzy predstavujú základ pre zhodnotenie potenciálu uvedených priestorov. Hlavným výstupom sú odporúčania pre ich transformáciu a revitalizáciu.

Kľúčové slová: mesto, verejné priestory, námestie, hodnotenie, metódy, urbanizmus, štruktúra