Mestské komunitné záhrady: Interdisciplinárny výskum verejného priestoru Záhrady POD PYRAMÍDOU

Dominika Belanská, Boglárka Ivanegová

ZHRNUTIE

Vznik komunitných záhrad v mestách na celom svete manifestuje potrebu obyvateľov miest intenzívne využívať a zdieľať spoločný vystavaný priestor. Okrem pestovania zeleniny pre vlastnú potrebu priťahuje mestské komunity do záhrad ich sociálny, kultúrny a vzdelávací rozmer.
Ako súvisí využívanie verejných priestorov našich miest s udržateľnosťou a dostupnosťou zdravých potravín? Dokážeme v mestských záhradách vypestovať okrem zeleniny i vzťahy k mestu a k sebe navzájom? Vyrastie v záhradách porozumenie medzi susedstvami, ktorých obyvatelia záhradu spoločne využívajú? Môže participácia na tvorbe spoločného priestoru záhrady prispieť ku kvalite verejného priestoru a motivovať k aktívnemu občianstvu?

Odpovede na tieto otázky hľadáme v skúmaní fenoménu mestských komunitných záhrad na Slovensku aj v zahraničí na priesečníku urbánnej, humánnej a politickej ekológie. Na príklade Záhrady POD PYRAMÍDOU v Bratislave sa zaoberáme podmienkami, za ktorých môže vzniknúť inkluzívny a kvalitný verejný priestor komunitnej záhrady v doteraz nevyužívanom mestskom priestore.

Kľúčové slová: verejný priestor, sociálna a priestorová inklúzia, bezpečnosť potravín, rozvoj komunity, participatívne plánovanie, mestské záhrady, komunitné záhrady, mestská zeleň