Medziodborové štúdium v zameraní interiér a výstavníctvo na FA STU Bratislava a v odbore dizajn nábytku na DF TU Zvolen

Ivan Petelen

ZHRNUTIE

Prierezové štúdium interiérového dizajnu a výstavníctva na FA STU Bratislava a nábytkového dizajnu na DF TU Zvolen predstavuje skutočné naplnenie vysokoškolského štúdia. Spolupráca oboch fakúlt je úspešná v oblasti pedagogiky, výskumu a prezentácie. Dáva základ pre zriadenie nového študijného odboru na FA STU.

Kľúčové slová: FA STU, nábytkový dizajn, nový študijný odbor, spolupráca, medziodborové štúdium, výstavníctvo, interiér, DF TU